JAVNI KONKURS

3.12.2019

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA ZA PODRUČJE OPĆINA: BUGOJNO, GORNJI VAKUF-USKOPLJE I DONJI VAKUFNa osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 34/03, 12/13 i 65/13) i člana 35. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine SBK", broj: 8/17), općinski načelnici za općine: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf  objavljuju:


JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG  PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG  PRAVOBRANIOCA ZA  PODRUČJE OPĆINA: BUGOJNO,

GORNJI VAKUF-USKOPLJE I DONJI VAKUF  

 

I.  NAZIV POZICIJE

1.          Općinski  pravobranilac-1 (jedan) izvršilac 

2.          Zamjenik  općinskog pravobranioca-1 (jedan) izvršilac  

 

II. OPIS POZICIJE

 

Ovlaštenja i nadležnosti općinskog  pravobranilaštva utvrđeni su odredbama čl. 32. i čl. 34. Zakona o pravobranilaštvu ("Službene novine SBK", broj: 8/17). Općinsko pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf, njihovih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravnog lica, a koji se finansiraju iz budžeta općina ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava; daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama, čiji je nosilac Općina i iste zastupa; pruža  stručnu  pomoć  općinskim  organima,  službama  i ustanovama, kao i pravnim  licima  koje  osniva  Općina,  ako  je  to  aktom  o  osnivanju  predviđeno.

Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inostranim sudovima, arbitražama i drugim inostranim državnim organima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom.

 

III. TRAJANJE MANDATA

 

Izbor i imenovanje općinskog pravobranioca vrši se na mandatni period od četiri (4) godine i može biti ponovno biran, a zamjenik općinskog pravobranioca imenuje se za obavljanje dužnosti bez ograničenja trajanja mandata.

 

IV. OPĆI USLOVI

 

Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog  pravobranioca mora ispunjavati sljedeće uslove:

-        da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-        da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje,

-        da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

-        ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

-        da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca,

-        da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-        da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni novine F BiH", broj: 70/08),

-        da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane.

Kandidat koji bude imenovan za poziciju općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog  pravobranioca obavezan je da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.

 

V. POSEBNI USLOVI

 

Pored općih uslova kandidati za upražnjene pozicije dužni su ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-        visoka stručna sprema-završen pravni fakultet-VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje, najmanje drugoga ciklusa diplomskog univerzitetskog studija bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova,

-        položen  pravosudni ispit,

-        radno iskustvo od najmanje 3 (tri) godine poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama,

-        da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca.

 
VI. POTREBNI DOKUMENTI

 

 Svi zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni konkurs dužni su priložiti:

-        biografiju, adresu i  kontakt telefon, 

-        uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),

-        diplomu o završenom fakultetu,

-        uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,

-        uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama,

-        ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,

-        ovjerenu izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog  pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca,

-         ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-        ovjerenu izjavu da nije zvanični nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni novine F BiH", broj: 70/08). 

-        ovjerenu izjavu da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs, moraju biti originali ili u ovjerenoj kopiji. 
 
VII. PODNOŠENJE PRIJAVA

 

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom poštom s naznakom: ”Javni oglas za izbor i imenovanje općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca - NE OTVARAJ”, na adresu  “Općina Bugojno, 307. motorizovane brigade 92, 70230 Bugojno - Komisija za izbor“.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u: „Službenim novinama Federacije BiH“ i Dnevnom avazu, te na oglasnim tablama općina: Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i  Donji Vakuf, kao i na web stranicama navedenih općina.

Prijavu na javni konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

 

 

 

 

za Općinu Bugojno

 

za Općinu

Gornji Vakuf-Uskoplje

 

za Općinu Donji Vakuf

OPĆINSKI NAČELNIK

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Hasan Ajkunić, prof.

 

Sead Čaušević

 

Huso Sušić

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj: 01-08-02275-19            Broj: 02-08-02939/19                             Broj: 02-08-63/19

Bugojno, 27.11.2019             Gornji Vakuf-Uskoplje 27.11.2019       Donji Vakuf, 27.11.2019

 

 
[ Nazad ]