J A V N I O G L A S

30.3.2021

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BUGOJNO 

Broj predmeta:

01-31-00444-21

 

 

Broj akta:

11HA-010

 

 

Datum,

26.3.2021. godine

Mjesto,

Bugojno

 


Na osnovu člana 8. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Bugojno o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno, broj: 02-31-00444-21 od 25.2.2021. godine, općinski načelnik, objavljuje:

 

 

J A V N I   O G L A S

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BUGOJNO

 

 

 

1.      PREDMET JAVNE PRODAJE

 

Općina Bugojno, Ulica 307. motorizovane brigade, br. 92, prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, označeno kao:

 

- k.č. br. 1302/3 upisana u ZK uložak, broj 3563 K.O. BUGOJNO (katastarski broj 1302/3, upisane u p.l. 

  br. 1071 K.O. BUGOJNO),

- k.č. 1303/2 upisana u ZK uložak, broj 1982  K.O. BUGOJNO (katastarski broj 1303/2, upisane u p.l. br.

  1071 K.O. BUGOJNO),

- k.č. 1313/4 upisana u ZK uložak, broj 343 K.O. BUGOJNO (katastarski broj 1313/4, upisane u p.l. br.

  1071 K.O. BUGOJNO).

 

Ukupna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je predmet Javne prodaje iznosi 878 m2.

      

 

2.      VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

 

Građevinska nekretnina, koja je predmet ove prodaje, obilježena je na terenu i svi zainteresirani subjekti mogu da je obiđu.

 

Bliže informacije se mogu dobiti u prostorijama Odsjeka za urbanizam i građenje (soba br. 405) i Odsjeka za geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove (soba br. 326 i 327), svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

 

3.      CIJENA NEKRETNINE

 

Početna prodajna cijena nekretnine  (ukupne površine 878 m2) iznosi 48.290,00 KM.

 

 

4.      USLOVI I NAČIN KONKURISANJA

 

Javna prodaja predmetne nepokretnosti se obavlja licitacijom, koju će sprovesti Komisija za sprovođenje Javnog nadmetanja, imenovana Rješenjem općinskog načelnika, broj: 01-31-00444-21 od 26.2.2021. godine.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja na dan održavanja licitacije dostave Komisiji za sprovođenje postupka licitacije sljedeću dokumentaciju:

 

a)      ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte za fizička lica te izvod iz sudskog registra za privredno

društvo (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca),

b)      uvjerenje izdato od strane Općine Bugojno da učesnik u licitaciji nema neizmirenih obaveza po osnovu naknade na ime dodijeljenoga zemljišta, naknade po osnovu uređenja građevinskoga zemljišta i naknade za prirodne pogodnosti (renta),

c)      pravo učešća u postupku Javnog nadmetanja imaju dva ili više pravnih i fizičkih lica, po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, ako su potpisi ugovarača ovjereni kod notara,

d)     dokaz o uplati kapare, u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, uplaćene na račun

Općine Bugojno.

 

Kapara se uplaćuje na depozitni račun Općine Bugojno, broj: 1011300000770832, s naznakom vrste prihoda - 722431, šifra Općine 017.

 

Lica koja ne predoče dokaz o uplati kapare, odnosno njihovi punomoćnici (punomoć mora biti izdata u formi notarske isprave), ne mogu prisustvovati Javnoj licitaciji.

 

Javna licitacija za prodaju predmetne građevinske parcele će se obaviti dana 21.4.2021. godine (srijeda) u Kristalnoj sali zgrade Općine Bugojno, s početkom u 11,00 sati.

 

5.      OSTALE ODREDBE

 

Ponuđač  koji bude izabran kao najpovoljniji ima obavezu uplatiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu na račun Općine Bugojno, u roku od 30 dana od dana okončanja licitacije, nakon čega će se potpisati notarski obrađen kupoprodajni ugovor.

Iznos uplaćene kapare će se uračunati u kupoprodajnu cijenu najpovoljnijem ponuđaču, a vratit će se učesnicima koji ne budu izabrani.

Kapara se neće vratiti ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponuđač ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana održane licitacije, smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine. U ovakvoj situaciji zaključenje ugovora će se ponuditi sljedećem učesniku licitacije, uz uslov da prihvati cijenu prvoga ponuđača.

 

Po okončanju navedenih radnji, kupac može ući u posjed navedene nekretnine.

 

Troškove prenosa, poreza i uknjižbe predmetne nekretnine snosi kupac.

 

Općina Bugojno ima pravo poništiti ovaj Javni oglas i zbog toga ne snosi odgovornost prema ponuđačima.

 

 

                                                                                 NAČELNIK OPĆINE

 

                                                                                                    Hasan Ajkunić, prof.

 

 
[ Nazad ]