J A V N I O G L A S

2.6.2022

O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BUGOJNO 01-31-00874-22Broj predmeta:

01-31-00874-22

 

 

Broj akta:

11HA-006

 

 

Datum,

31.5.2022. godine

Mjesto,

Bugojno

 


 

Na osnovu člana 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj:17/14) i Odluke Općinskog vijeća Bugojno o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Bugojno broj: 02-31-00874-22 od 12.04.2022. godine, općinski načelnik objavljuje:

 

 

J A V N I    O G L A S

O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BUGOJNO

 

 

 

  1. PREDMET JAVNE PRODAJE

 

Općina Bugojno, ul. 307 motorizovane brigade br. 92., prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno kao:

 

- k.č.br. 1358 iz Zk.ul.br. 3881 k.o. BUGOJNO (kat.br. 1358 iz P.l.br. 1071 k.o. BUGOJNO).

 

 

Ukupna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je predmet javne prodaje iznosi 481 m2.

    

 

  1. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

 

Građevinska parcela, koja je predmet ove prodaje, obilježena je na terenu i svi zainteresirani subjekti mogu da je obiđu.

 

Bliže informacije se mogu dobiti u prostorijama Odsjeka za urbanizam i građenje (soba br.405.) i Odsjeka za geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove (soba br. 326. i 327.),  svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

 

 

  1. CIJENA NEKRETNINE

 

Početna prodajna cijena nekretnine  (ukupne površine 481 m2) iznosi: 17.279,40 KM.

 

 

  1. UVJETI I NAČIN KONKURISANJA

 

Javna prodaja predmetne nepokretnosti se obavlja licitacijom koju će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, imenovana rješenjem Općinskog vijeća, broj: 02-02-01441-22 od 12.04.2022. godine.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja na dan održavanja licitacije, dostave Komisiji za sprovođenje postupka licitacije slijedeću dokumentaciju:

 

a)      ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica, te izvod iz sudskog registra za privredno društvo (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca),

b)      uvjerenje izdato od strane Općine Bugojno, da učesnik u licitaciji nema neizmirenih obaveza po osnovu naknade na ime dodijeljenoga zemljišta, naknade po osnovu uređenja građevinskoga zemljišta i naknade za prirodne pogodnosti (renta),

c)      pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju dva ili više pravnih i fizička lica, po

osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, ako su potpisi ugovarača ovjereni kod notara,

d)     dokaz o uplati kapare u iznosu od: 10 % od početne cijene nekretnine uplaćene na račun

Općine Bugojno.

 

Kapara  se uplaćuje na depozitni račun Općine Bugojno, broj:1011300000770832, sa naznakom vrste prihoda - 722431, šifra Općine 017.

 

Lica koja ne predoče dokaz o uplati kapare, odnosno njihovi punomoćnici (punomoć mora biti  izdata u formi notarske isprave), ne mogu prisustvovati javnoj licitaciji.

 

Javna licitacija za prodaju predmetne građevinske parcele će se obaviti dana 30.06.2022. godine (Četvrtak), u Kristalnoj sali zgrade Općine Bugojno, sa početkom u 10,00 sati.

 

  1. OSTALE ODREDBE

 

Ponudilac  koji bude izabran kao najpovoljniji ima obavezu uplatiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu na račun Općine Bugojno, u roku od 30 dana od dana okončanja licitacije, nakon čega će se potpisati notarski obrađen kupoprodajni ugovor.

Iznos uplaćene kapare će se uračunati u kupoprodajnu cijenu najpovoljnijem ponudiocu, a vratit će se učesnicima koji ne budu izabrani.

Kapara se neće vratiti ukoliko najpovoljniji ponudilac odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponudilac ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana održane licitacije smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine. U ovakvoj situaciji zaključenje ugovora će se ponuditi slijedećem učesniku licitacije, uz uvjet da prihvati cijenu prvoga ponuđača.

 

Po okončanju navedenih radnji kupac može ući u posjed navedene nekretnine.

 

Troškove prenosa, poreza i uknjižbe predmetne nekretnine snosi kupac.

 

Općina Bugojno ima pravo poništiti ovaj javni oglas i zbog toga ne snosi odgovornost prema ponuđačima.

 

                                                                                                          NAČELNIK OPĆINE

 

                                                                                                          Hasan Ajkunić, prof.

 
[ Nazad ]