JAVNI POZIV

23.6.2022

omladinskim udruženjima za upis u registar omladinskih udruženja na području Općine BugojnoBOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA BUGOJNO

SLUŽBA ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

 

Broj:04-05-01953-22

Bugojno, 16.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 15. stav 1 i 2. Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj:36/10), Služba za privredu,društvene djelatnosti i opću upravu Općine Bugojno objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u registar omladinskih udruženja na području Općine Bugojno

I

Pozivaju se omladinska udruženja koja imaju sjedište ili registrovanu kancelariju na području Općine Bugojno, da izvrše upis u spisak omladinskih udruženja Općine Bugojno.

II

„Omladinsko udruženje“ prema Zakonu, označava udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kojeg je registrirano“. Međunarodna udruženja ne mogu dobiti status omladinskog udruženja ako nisu registrirana i u Bosni i Hercegovini.

III

 Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade ili biti član Vijeća mladih Općine Bugojno dužna su se upisati u spisak omladinskih udruženja.

 

IV

 

Zahtjev za upis u registar podnosi se Službi za  privredu,društvene djelatnosti i opću upravu Općine Bugojno,nakon upisa udruženja u registar koji void nadležno ministarstvo pravde.Upisu registar omladinskih udruženja, podnosi se na obrascu broj 1., i potpisu je ih osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje omladinskog udruženja.

Zahtjev se premavrsti podataka koji se unose,sastoji od četiri dijela i to:

 

a)  Podaci o omladinskom udruženju

 

b)  Podaci o licima ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje udruženja

 

c)  Podaci o upravnom odboru udruženja

 

d)  Podaci o skupštini udruženja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci  koji su upisani u zahtjev moraju biti istovjetni sa odredbama Statuta,odlukama i zaključcima organa upravljanja omladinskog udruženja na koje se odnose.

Uz zahtjev za upis u spisak omladinskog udruženja prilažu se:

 

         Rješenje o registraciji

·         Rješenje o posljednjim izmjenama i dopunama(ukoliko postoji)

         Osnivački akt

         Statut udruženja

         bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu

 

Prilozi se podnose u kopiji ovjerenoj pečatom udruženja.

V

 

Omladinska udruženja koja su izvršila upis u ranijem periodu,potrebno je ponovno da dostave dokumentaciju i izvrše upis u registar.

 

 

 

VI

 

Svu  potrebnu  dokumentaciju  dostaviti  lično  na  protokol  Općine  Bugojno ili poslati preporučenom poštom na adresu:


 

OPĆINABUGOJNO

 

Služba za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

307.Motorizovane brigade, 70230 Bugojno

sa obaveznom naznakom:JAVNI POZIV

omladinskim udruženjima za upis u registar omladinskih udruženja na području Općine Bugojno

 

„Ne otvarati“.

 

VII

 

Ova j Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bugojno i traje 30 dana od dana objavljivanja.Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu,mogu se dobiti u Službi za privredu, društvene djelatnosti, i opću upravu Općine Bugojno,direktno.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                    Hasan Ajkunić, profesor
[ Nazad ]