administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

Z A K LJ U Č A K

24.12.2019

U upravnom postupku provođenje pravomoćnoga rješenja o naslijeđivanju Općinskoga suda u Bugojnu,broj:O-43/79 od 28.05.2002 god., i rješenja o ispravci dopunskog rješenja Općinskog suda u Bugojnu od 28.05.2002. god., broj: O-43/79 od 05.09.2008 god., iza umrloga Puhalović Hadže sina Avde iz Glavica , određuje se usmena javna rasprava. 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Srednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna

Opcina Bugojno

Služba za urbanizam, gradenje, geodetsko-katastarske i imovinsko pravne poslove

 

Broj: 05-30-155-2016

Datum, 23.12.2019.godine

 

 

 

 

 

 

            Služba za urbanizam,građenje,geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno, rješavajući po zahtjevu Haračić Amera sina Bečira iz Glavica, za provođenje pravomoćnoga rješenja o naslijeđivanju Općinskoga suda u Bugojnu,broj:O-43/79 od 28.05.2002 god., i rješenja o ispravci dopunskog  rješenja Općinskog suda u Bugojnu od 28.05.2002 god., broj: O-43/79 od 05.09.2008 god., iza umrloga Puhalović Hadže sina Avde iz Glavica, na osnovu člana 147. Zakona o upravnom postupku («Službene novine FBiH» ; br 2/98. i 48/99 ),   d o n o s i

 

 

                                                   Z A K LJ U Č A K

 

I    U upravnom postupku provođenje pravomoćnoga rješenja o naslijeđivanju Općinskoga suda u Bugojnu,broj:O-43/79 od 28.05.2002 god., i rješenja o ispravci dopunskog  rješenja Općinskog suda u Bugojnu od 28.05.2002. god., broj: O-43/79 od 05.09.2008 god., iza umrloga Puhalović Hadže sina Avde iz Glavica , određuje se usmena javna  rasprava.

 

 

II    Usmena rasprava će se  održati dana 29.01.2020.godine ( srijeda ), u prostorijama Službe, kancelarija  br.314., sa početkom  u 11 sati i 30 minuta.

 

 

       III    Pozivaju se da raspravi prisustvuju :

           

               1.  Fejzić (Mujo) Vahida rođ.Haračić,Pale-Koran b.b.

               2.  Hamzić (Jusuf) Arijana rođ.Muratbegović,Poriče-Alibegovići,

                3.  Haračić (Emir ) Sabina,ul.Prvomajska br.3.Sarajevo

               4.  Golijanin Diša ( iza umrloga oca Haračić Fuada) , Andreja Andrejevića br.62.

                    Općina Novi Grad,

               5.  Haračić Halila Sead,ul.Adema Buće 204,Sarajevo  ,

               6.  Advokat Mesud Duvnjak iz Bugojna ( punomoćnik Haračić Amera ),

               7.  Haračić (Uzeira) Ferid,60 Braund road Prospect 5082 South Australia,

               8.  Jusufbegović (Halil) Sejda,-Sutka rođ.Haračić,ul.Mačkareva 7.Sarajevo,

               9.  Sabitović (Halil) Hašmeta rođ.Haračić,ul.Nugle II/11 Bugojno,

              10. –Bešlagić Adila Refik, ARIZONA, 85712 TUCSON,2662 ALVERNON WAY APT 

                      D-201 USA,

                    -Bešlagić Adila Smail, USA, 3521 NORMANDY IN APT 69,

                    -Dizdarević Adila Nerminka r.Bešlagić, USA, ARIZONA,85712 TUSCON

                     3960 EAST FLOWER STREET 5

                    -Gurbeta Nusreta Lejla r.Mlačo, Crniče,Vrbanja I/127

                    -Hasagić Ahmeta Nasiha r.Mlačo, Vareš, Put mira 38,

                    -Kastner Izeta Aiša r.Mlačo, Bugojno,Jaklić I/70,

                    -Mlaćo Izeta Asmer, Sarajevo, Trg solidarnosti 5,

                    -Mlačo Nusreta Emir, Bugojno, Kulina bana 4.

 

( svi kao nasljednici iza umrle Duraković-Omerčić-Puhalović (Ahmet) Zulka rođ.Mlačo iz Bugojna ),

 

              11. stručni savjetnik za premjer i katastar Emina Duvnjak, dipl.ing.geodezije.

 

     I V    Pozvani su dužni prisustvovati raspravi, a u slučaju spriječenosti, dužni su na vrijeme obavijestiti ovaj organ, dok će u protivnom snositi posljedice propisane odredbama Zakona  o upravnom postupku.

 

      V    Pozvanim osobama iz tačke III ovoga zaključka se u  prilogu dostavlja pismeni nalaz ( istorijat predmetnih nepokretnosti ),urađen dana 16.12.2019.godine, od strane stručnog savjetnika za premjer i katastar Emine Duvnjak, dipl.ing.geodezije iz Bugojna.

 

       VI   Prilozi uz dati nalaz se nalaze u spisu predmeta i mogu se pregledati, po potrebi, u službi.

 

       V II   Ovaj zaključak o određivanju usmene rasprave će se objaviti i putem oglasne ploće Općine Bugojno i web stranice Općine Bugojno.

           

       VIII  Protiv ovoga Zaključka nije dopuštena posebna žalba ( član 220. Zakona o upravnom postupku ).

 

                 

 

 

 
[ Nazad ]