administracijaServis građanaInformacijeMapa grada

Općinska uprava

Press

J A V N I O G L A S

18.5.2022

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultataNa osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), općinska izborna komisija Bugojno raspisuje:

 

J A V N I  O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

 

I  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

 

II    Uslovi za imenovanje:

 

Opći uslovi:

1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):

1.  koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni uslovi:

-    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;

-    da ima prijavljeno prebivalište u općini  za koju je objavljen javni poziv.

 

III   Potrebna dokumentacija:

 

1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

 

IV   Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine, na internet-stranici općine i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, štampani mediji).

 

 

 

V    Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska komisija općine.

 

VI.  Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske izborne komisije ili na internet- stranici općine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska/gradska izborna komisija BUGOJNO,

Adresa: 307. Motorizovane brigade br.92

 

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati“.

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik OIK

 

Mirza Ibrahimović, dipl.iur.

Broj: 02-02-408-22/247

BUGOJNO, 17.05.2022.godine

                                      

 

 

 

 

 
[ Nazad ]

Download